ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خوش آمدید - امروز : شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

تعبیر خواب موش

منوچهر مطیعی تهرانی

موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند

تعبیر خواب موش

ابن سیرین

موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده
اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدی ها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد
اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است
اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید
اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید

ابراهیم کرمانی

تاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود

اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد