به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

رگ خواب شوهرتان را در دست بگیرید

: هر زنی دوست دارد بهبهترین نحو زندگی زناشویی‌اش را مدیریت کند تا بتواند زندگی خوبی برای خود و همسرشمهیا کند؛ اما مدیریت یک زندگی به این راحتی‌ها نیست؛ به خصوص اینکه اول از همهباید مرد زندگی را  گونه‌ای  اداره کرد و به او جهت داد که هم در راهزندگی همراه باشد و هم احساس نکند در زندگی هیچ حقی ندارد و همسرش تمام امور را بهدست گرفته ‌است ؛ همین‌ها هم می باشند که اداره زندگی را سخت می‌کنند تا جایی کهمی‌توان گفت بسیار مشکل‌تر از اداره یک شرکت بزرگ است؛ زنی توانمند است که نه تنهاخودش احساس خوشبختی کند بلکه همسرش هم از زندگی رضایت داشته ‌باشد.


بهرهبرداریاز فاصله به نقل از مجلهسیب سبز ؛ دکتر جان گری، نویسنده کتاب مردان مریخی زنان ونوسی می‌گوید: مردهامانند کش می باشند؛ زمانی که عقب‌نشینی می‌کنند قبل از اینکه مثل فنری برگردند تااندازه‌ای می‌توانند کش بیایند؛ مثال کش، استعاره کاملی برای درک چرخه نزدیکی وصمیمیت مرد است که شامل نزدیک شدن، عقب‌‌نشینی و دوباره صمیمی‌شدن است. در واقعمیل عقب‌نشینی در مردها غریزی است و نمی‌توان آن را یک تصمیم یا انتخاب دانست، حتیمی‌توان گفت زمانی که مردی همسر زنی است هر از گاهی نیاز دارد که عقب‌نشینی کند تابتواند دوباره صمیمی شود.

وقتیشوهرتان مدتی خود را از شما دور می‌کند سعی نکنید خودتان را به او بچسبانید چرا کهمرد شما برای به کمال رساندن استقلال یا خودمختاری خود عقب‌نشینی می‌کند ولی نگراننباشید وقتی کاملا به عقب کشیده شود بلافاصله مانند فنر نزد شما باز می‌گردد.یادتاننرود که اگر مردی فرصت عقب‌نشینی پیدا نکند فرصت نخواهد یافت که قویا آرزوی نزدیکشدن به شما در او تقویت شود

بهنظر بسیار از زن‌ها، مردها درست زمانی خود را کنار می کشند که آنها می‌خواهند صحبتکنند و صمیمی شوند؛ اما اینطور نیست چرا که از روی بدشانسی زن درست همان موقعی می‌خواهدحرف بزند که مرد در دوران عقب‌نشینی خود است.یادتان باشد زمانی که مرد خود را عقبمی‌کشد موقعیت خوبی برای هم‌صحبتی و صمیمیت با او نیست.اگر بتوانید این روحیه عقب‌نشینیمردان را قبول کنید دیگر از همدردی نکردن مرد آزرده خاطر نخواهید شد؛ یادتان باشداگر بخواهید او را به حرف بیاورید باید خودتان او را به سخن بیاورید چرا که مردهابرای حرف زدن سبب می‌خواهند؛ آنها صرفا برای همدردی صحبت نمی‌کننداما بعد از مدتیکه زن آغاز به صحبت می‌کند مرد انبساط خاطر پیدا کرده و خود را در گفته‌های همسرششریک می‌کند

اگرهمسرتانبه راحتی عصبانی می‌شود چاره کار برای کنترل او، مقابله به مثل نیست بلکه باید سعیکنید عصبانیت او را درک کنید تا زنجیر طولانی درگیری‌ها پاره شود؛با بالا بردنصدای‌تان بلافاصله سبب برانگیخته شدن بیشتر او شده و در نتیجه نه‌تنها نخواهیدتوانست او را کنترل کنید بلکه ممکن است شرایط کاملا از دست‌تان خارج شود و سبب تصمیم‌گیری‌هایغیر‌منطقی و غیر‌عاقلانه از سوی شما یا شوهرتان شود و اوضاع را وخیم‌تر کند. درمقابل، سکوت شما زمینه تداوم یا تکرار بد اخلاقی‌های شوهرتان را از بین می‌برد

اگرهمسرتان مدام به دوستانش پول قرض می‌دهد یا بدون هیچ فکری بی‌محابا پول خرج می‌‌کندو چیزی برای پس‌انداز باقی نمی‌گذارد باید سعی کنید کمی مدیریت مالی خانه را دردست بگیرید تا شوهرتان را هم بهتر کنترل کنید؛ برای اصلاح همسرتان با انتقادهایپیاپی از او یا دست گذاشتن روی اشتباهات و قصورات او آغاز نکنید. چه همسر شمامستحق این سرزنش باشد چه نباشد. این نحوه برخورد تنها اختلاف و فاصله بین شما راافزایش می‌دهد و راه گفت‌وگو را سخت‌تر می‌کند. به جای این کار، سعی کنید با شیوهدوستانه و عاشقانه با این موضوع مواجه شوید. به طور مثال به او توضیح دهید که می‌خواهیدهزینه‌های خودتان و همسرتان را تحت‌کنترل قرار دهید و بحث را از آنجا آغاز کنید.تاکتیک دیگر، حرف زدن در مورد راه‌های پس‌انداز پول برای چیزی مهم مانند یک سفرخوب، خرید خانه یا حتی دوران بازنشستگی است. طوری رفتار کنید که شما و همسرتان درراه اهداف اقتصادی خانواده یک تیم باشید. در غیر این صورت همسر شما ممکن است درمورد هزینه‌هایی که انجام می‌دهد به شما دروغ بگوید!

اگرهمسرتان به مادرش وابستگی بسیاری دارد برای کنترل بیشتر او راهش این نیست که بامادر و خانواده‌ او دربیفتید؛بلکه بهتر است ارتباط خوب و نزدیکی با مادرشوهرتانبرقرار کنید. ممکن است گاهی نیاز داشته باشید که از طریق او روی همسرتان تاثیربگذارید. از طرف دیگر زمانی که همسرتان ببیند با گارد بسته با مادرش برخورد نمی‌کنید،با آرامش بیشتری به سمت شما کشیده می‌شود و از اینکه شما هم مادرش را دوست دارید،احساس رضایت می‌کند. یادتان باشد مادرشوهر و خواهرشوهر را اولویت تاثیرگذار درزندگی‌تان ندانید. آنها می‌توانند خوب یا بد باشند، ممکن است شما را ناراحت کنند،ممکن است احساس کنید آنها قصد دخالت در زندگی تان را دارند. صرف‌نظر از اینکه آنهاچه می‌کنند، خوب می باشند یا نه نباید همسرتان را به سبب رفتار خانواده‌اش تحتفشار قرار بدهید. او را مجبور نکنید پاسخگوی رفتار خانواده‌اش باشد. این کارغیرضروری است و تنها نتیجه‌اش این است که او سعی می‌کند در این تنش از شما فاصلهبگیرد یا احساس حقارت کند

گاهیعده‌ای از مردها آنقدر دروغ می‌گویند و پنهان‌کاری‌‌ می‌کنند که نه تنها شناخت‌شانبلکه پیش‌بینی و کنترل آنها نیز بسیار مشکل می‌شود؛ برای مواجهه با این مورد، اولباید سعی کنید ریشه  دروغ‌ها و پنهان‌کاری‌های او را بشناسید. گاهی اشخاصبرای اینکه خود را مطابق میل اطرافیان نشان دهند دروغ می‌گویند. سبب ترس از تنبیهو اجتناب از آن است. البته دروغگویی می‌تواند از علائم بعضی اختلالات روانشناختینیز باشد. بعد توجه کنید که آیا این رفتار در موقعیت‌های دیگر و در ارتباط بااشخاص دیگر هم اتفاق می افتد؟ آیا این رفتار از ابتدای آشنایی همسران بوده یا مدتیبعد شکل گرفته است؟.

ضمناینکه دربارهٔ پیامدهای پنهان‌کاری و دروغگویی مانند از بین رفتن اعتماد میانطرفین و به وجود آمدن فاصله عاطفی و کاهش علاقه با همسرتان نیز صحبت کنید. درمواردی هم که تلاش‌های‌تان نتیجه‌ای دربر نداشت استفاده از کمک‌های یک مشاور ویادگیری مهارت‌های ارتباطی گزینه مناسبی است!

شایدبه نظرتان عجیب باشد که همسرتان به سبب اینکه او را در علائق شخصی‌اش همراهی نمی‌کنیداز شما دلسرد و مایوس شود. چه فکر کرده‌اید؟ او به همین سادگی راهش را از شما جدامی‌کند. او فوتبال دوست دارد؟ عاشق بازی‌های رایانه‌ای است؟ عاشق روزنامه و وب‌گردیاست؟ دوست دارد هرشب فیلم ببیند؟ چرا همراهی‌اش نمی‌کنید؟ کار بسیار ساده‌ای استاما برای همسرتان بسیار معنادار است. شماهم که بدتان نمی‌آید او همه چیز را باشماشریک شود در این صورت شما هم وارد تیم او می‌شوید و می‌توانید با هم تصمیم بگیریدچه زمان‌هایی را به این تفریحات اختصاص دهید تا هم لذت ببرید و هم بتوانید گاهی هماو را وارد تفریحات مورد علاقه خود کنید

ممکناست دوست داشته‌ باشید که خرج خانه را دردست بگیرید اما شوهرتان موافق این امرنباشد نباید به یکباره با او در بیفتید بلکه باید بسیار منطقی با او صحبتکنید.  با دقت بسیار به کارهای او و حرف‌هایش توجه کنید چون در این صورتمتوجه می‌شوید دلایل مخالفت او کجاست . بهتر است با دقتی که از خود نشان می‌دهیدبه او این اطمینان را بدهید که همه چیز در زندگی روزانه شما حساب و کتاب دارد وبدون این حساب و کتاب‌ها خرج نمی‌کنید و خودتان مواظب همه چیز میباشید. سعی کنیدبا او همراه شوید تا زندگی بهتری را برای خود  و همسرتان فراهم کنید. فراموشنکنید  به او یادآوری کنید که شما با کمی اقتصادی فکر کردن می‌توانید هم کمکخرج خانه باشید و هم پس‌انداز خوبی را برای زندگی مشترک‌تان فراهم کنید

مردچشم‌چران برای هر زنی آزاردهنده است اما پیشنهاد می‌کنیم زود قضاوت نکنید اگر تنهایک‌بار احساس کردید که همسرتان با نگاهی که از نظر شما ناپسند است به فرد دیگریچشم دوخته ناراحت نشوید. اگر دچار تردید شدید هر نگاه و رفتار همسرتان را زیر ذره‌بینقرار ندهید و نسبت به او حساس نشوید.

اگرمی‌خواهید همسرتان با شما همراه شود و بیشتر برای دوام زندگی مشترک‌تان تلاش کند،انتظارات‌تان را در محدوده شرع و عرف با او در میان بگذارید و اگر بعد از آنرفتارش را انکار کرد، ابتدا این انکار را بپذیرید

loading...