کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

آموزش کلاه بافتنی زیبا ۸ تکه با پیچ

آموزش کلاه بافتنی زیبا ۸ تکه با پیچ

آموزش کلاه بافتنی زیبا ۸ تکه با پیچ

اموزش تصویری

آموزش کلاه ۸ تکه با پیچ

ابتدا ۸ دانه سر می گیریم
رج اول را با یک ژته شروع می کنیم (به طوری که سوراخ نیفتد) و دانه بعد را از زیر بافته وبعد یک ژته انداخته و تا انتها به همین صورت ادامه می دهیم
رج دوم همه را از زیر می بافیم
رج سوم اول ژته می اندازیم و دو دانه از زیر و ژته و تا انتها به همین صورت ادامه می دهیم
رج چهارم همه را از زیر می بافیم
رج پنجم اول ژته می اندازیم و سه دانه از زیر و ژته و تا انتها به همین صورت ادامه می دهیم
رج ششم همه را از زیر می بافیم
رج هفتم اول ژته می اندازیم و چهار دانه از زیر و ژته و تا انتها به همین صورت ادامه می دهیم
رج هشتم همه را از زیر می بافیم
رج نهم اول ژته می اندازیم و پنج دانه از زیر و ژته و تا انتها به همین صورت ادامه می دهیم
رج دهم همه را از زیر می بافیم
رج یازدهم اول ژته می اندازیم و شش دانه از زیر و ژته و تا انتها به همین صورت ادامه می دهیم
رج دوازدهم شش دانه مابین ژته ها را از رو و ژته ها را از زیر می بافیم
تا اینجا وسط کار را بافته ایم
در رج ۱۳ باید پیچ ها را شروع کنیم برای این کار اول ژته انداخنه بعد پیچ را می بافیم ( سه تای اول را نگه داشته سه تای دوم را می بافیم و بعد سه تای اول را می بافیم باری این کار می توان از یک میل کمکی نیز استفاده کرد) بعد ژته را می بافیم و دوباره پیچ بعدی تا آخر
در رج ۱۴ دانه هایی که پیچ بافته بودیم از رو و مابین پیچ ها را از زیر می بافیم
واین کار را ادامه می دهیم و پیچ ها را هر ۴ رج یک با بر می گردانیم
از مرکز ۱۲ سانت به همین صورت می بافیم
و بعد به اندازه ۴ سانتی متر ثابت می بافیم (ژته نمیاندازیم)
دانه های قبل و بعد از پیچ را کور کرده تا به اندازه دور سر برسیم
حالا کشباف را به اندازه دلخواه می بافیم.
من برای وسط کلاه از یک گل که با قلاب بافته بودم استفاده کردم

شما هم می توانید از گل یا منگوله استفاده کنید

آموزش کلاه بافتنی زیبا ۸ تکه با پیچ

آموزش کلاه بافتنی زیبا ۸ تکه با پیچ

جدیدترین مدل های شال و کلاه بافتنی ۲۰۱۴

loading...